www.ladysecurity.nl

Privacy- en cookieverklaring

Privacyverklaring

Wie zijn we?

BM Services BV en/of haar dochterondernemingen BM-Jobs BV en Lady Security BV (hierna ook aangeduid met “wij”), gevestigd Schipholweg 307, 1171 PL Badhoevedorp. Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van jouw gegevens.  

Onze gegevens

Lady Security 
Schipholweg 307
1171 PL Badhoevedorp

Telefoonnummer: 0206597899

KVK-nummer: 34325137

Website: www.ladysecurity.nl

Wat mag je van ons verwachten?

Wij vinden jouw privacy belangrijk. Wij hechten dan ook grote waarde aan het zorgvuldig en veilig omgaan met gegevens van onze kandidaten, medewerkers, opdrachtgevers, werknemers, leveranciers en bezoekers van onze website. Dit doen we in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij verkopen jouw gegevens nooit aan derden. Wel maken we gebruik van de dienstverlening van andere partijen die namens ons gegevens verwerken. Wij sluiten verwerkersovereenkomsten af met deze partijen zodat ook zij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij blijven immers verantwoordelijk voor bescherming van jouw gegevens.

Daarnaast delen wij gegevens met andere partijen waar wij dat vanuit wet- en regelgeving of op basis van een contractuele bepaling verplicht zijn. Bijvoorbeeld met de belastingdienst of een andere overheidsinstantie. Ook kan het noodzakelijk zijn om jouw gegevens te delen met andere partijen als onderdeel van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld wanneer wij jou voorstellen bij een opdrachtgever.

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waar de gegevens voor verkregen zijn.

Wanneer verwerken we jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw gegevens vanaf het moment dat je:

  • één van onze websites bezoekt;
  • je aanmeldt voor een event;
  • jouw gegevens invult op onze website, bijvoorbeeld door een account aan te maken;
  • je inschrijft of solliciteert op onze vestiging;
  • gebruik maakt van onze dienstverlening.

 

Het kan gebeuren dat wij gegevens over jou verwerken die we niet direct van jou verkregen hebben. Ook dan verwerken wij deze gegevens enkel voor een vooraf vastgesteld en gerechtvaardigd doel.

 

Wat doen we met jouw gegevens?

Dat hangt ervan af hoe wij jou kennen. Als je onze website bezoekt, dan verwerken wij andere gegevens dan wanneer je bij of via ons werkzaam bent. In onderstaand overzicht hebben we hier rekening mee gehouden. Het kan dus zo zijn dat meerdere categorieën op jou van toepassing zijn. Daarnaast informeren we je ook hoe we met jouw gegevens omgaan in specifieke situaties, bijvoorbeeld wanneer je een event bezoekt.

 

Voor bepaalde verwerkingen vragen we vooraf jouw toestemming. Mocht je geen toestemming geven en/of bezwaar maken tegen deze verwerking, dan kan dit gevolgen hebben voor de dienstverlening die wij aan jou leveren. 

Ik bezoek de website

Als bezoeker van onze website kennen wij jou in eerste instantie niet bij naam. Wanneer je ons een vraag stelt via bijvoorbeeld een formulier, verwerken we wel je persoonsgegevens. Ook je IP-adres behandelen we als persoonsgegeven.

Communicatie

Als je contact opneemt met ons, bijvoorbeeld via e-mail, social media of telefonisch, kunnen wij je contactgegevens vragen. Dit doen we om je vraag of klacht af te handelen en om je eventueel later te benaderen met aanvullende informatie. Je gegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen de organisatie die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag of klacht.

Wij gebruiken diverse ICT-middelen, zoals e-mail,chat-apps en social media om onderling en met jou te communiceren. Hier houden wij een geschiedenis van bij zolang dit relevant is voor opvolging, verantwoording en beveiliging. Wij maken hierbij gebruik van ISO gecertificeerde Nederlandse (cloud-)leveranciers 

Om jou een nog betere gebruikerservaring te geven en om ons aanbod beter op jou af te stemmen, gebruiken wij je persoonsgegevens als jij daar toestemming voor geeft. Dit doen we door middel van cookies en soortgelijke technologie. Meer hierover in ons cookie-beleid.

Om onze IT-systemen te laten werken en te beschermen, verwerken wij onder andere het IP-adres en gebruikersgegevens. Deze gegevens bewaren wij 6 maanden. 

Ik ben een contactpersoon van een opdrachtgever, leverancier of andere relatie

Communicatie

Om onze dienstverlening af te stemmen op jouw behoefte en om een mogelijke samenwerking aan te gaan, slaan wij persoonsgegevens van jou op.

Als je contact opneemt met ons, bijvoorbeeld via e-mail, social media, een chat-app of telefonisch, kunnen wij je contactgegevens vragen. Dit doen we om je vraag of klacht af te handelen en om je eventueel later te benaderen met aanvullende informatie. Je gegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen de organisatie die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag of klacht.

Wij gebruiken diverse ICT-middelen, zoals e-mail, chat-apps en social media om onderling en met jou te communiceren

Hier houden wij een geschiedenis van bij zolang dit relevant is voor opvolging, verantwoording en beveiliging. Wij maken hierbij gebruik van ISO gecertificeerde Nederlandse (cloud-)leveranciers.

Facturering

Om onze geleverde diensten te factureren en te verantwoorden, verwerken wij relevante gegevens zoals namen van contactpersonen.

Voor onze financiële administratie en voor de controle en goedkeuring van facturen, slaan wij relevante gegevens op, zoals de factuur en de persoonsgegevens die daarop vermeld staan.

Rapportages en audits

Met behulp van analyses en rapportages verbeteren we continue onze dienstverlening en bedrijfsvoering. Het gebruik van persoonsgegevens vermijden we zoveel mogelijk, soms zijn we genoodzaakt een beperkt aantal gegevens toch te gebruiken. Waar mogelijk voegen we gegevens dan samen en maken we ze anoniem, zodat je niet herkend kunt worden. 

Voor het uitvoeren van interne en externe controles, bijvoorbeeld audits door onze accountants of de belastingdienst, verwerken wij mogelijk de noodzakelijke gegevens van opdrachtgevers, leveranciers of andere relaties. In geval van een externe controle hebben betrokken partijen inzicht in jouw persoonsgegevens.

Algemeen

Om onze IT-systemen te laten werken en te beschermen, verwerken wij onder andere het IP-adres en gebruikersgegevens. Deze gegevens bewaren wij 6 maanden.

Voor juridische doeleinden kan het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk zijn.  

Ten aanzien van juridische dossiers is het van belang relevante persoonsgegevens blijvend te kunnen gebruiken en te bewaren voor zover relevant.

Ik zoek werk

Zodra je jouw gegevens achterlaat op onze website, je inschrijft op onze vestiging via ons bij een klant aan het werk gaat, een andere weg onze hulp inschakelt bij het vinden van een baan, verwerken wij de volgende gegevens:

Inschrijving

Je hebt je ingeschreven en daarna gebruiken we deze gegevens nog 4 weken of, indien je hier toestemming voor geeft, nog 1 jaar om voor jou op zoek te gaan naar een passende baan. Relevante gegevens delen wij met (potentiële) opdrachtgevers. 

Solliciteren

Wanneer je solliciteert op een functie of een account voor jezelf aanmaakt op onze website, worden alle relevante gegevens voor jouw sollicitatie, zoals kennis en vaardigheden, opgeslagen. Hiermee kunnen we jouw sollicitatie beoordelen. Wij bewaren deze gegevens totdat de procedure is afgerond. Daarna gebruiken we deze gegevens, indien je hier toestemming voor geeft, nog 1 jaar om voor jou op zoek te gaan naar een passende baan.

Als onderdeel van je sollicitatieprocedure vragen wij referenties op bij de door jouw aangeleverde contactpersonen. Met jouw toestemming bewaren wij de gegevens uit de sollicitatieprocedure tot 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Om jou een nog betere gebruikerservaring te geven en om ons aanbod beter op jou af te stemmen, gebruiken wij je persoonsgegevens als jij daar toestemming voor geeft. Dit doen we door middel van cookies en soortgelijke technologie. Meer hierover in ons cookie-beleid.

Het moment dat je online solliciteert, wordt de laatste pagina waar je vandaan komt opgeslagen, zodat wij inzicht hebben hoe je op onze website bent uitgekomen.

Algemeen

Met behulp van analyses en rapportages verbeteren we continue onze dienstverlening. Wij rapporteren hierover naar opdrachtgevers. Het gebruik van persoonsgegevens vermijden we zoveel mogelijk, soms zijn we genoodzaakt een beperkt aantal gegevens toch te gebruiken. Waar mogelijk voegen we gegevens dan samen en maken we ze anoniem, zodat je niet herkend kunt worden.

Als je contact opneemt met ons, bijvoorbeeld via e-mail, social media of telefonisch, kunnen wij je contactgegevens vragen. Dit doen we om je vraag of klacht af te handelen en om je eventueel later te benaderen met aanvullende informatie. Je gegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen de organisatie die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag of klacht.

Wij gebruiken diverse ICT-middelen, zoals e-mail, chat-apps en social media, om onderling en met jou te communiceren. Hier houden wij een geschiedenis van bij zolang dit relevant is voor opvolging, verantwoording en beveiliging. Wij maken hierbij gebruik van ISO gecertificeerde Nederlandse (cloud-)leveranciers.

Om onze IT-systemen te laten werken en te beschermen, verwerken wij onder andere het IP-adres en gebruikersgegevens. Deze gegevens bewaren wij 6 maanden.

Voor juridische doeleinden kan het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Ten aanzien van juridische dossiers is het van belang relevante persoonsgegevens blijvend te kunnen gebruiken en te bewaren voor zover relevant.

Ik werk via Lady Security

In onderstaand overzicht beschrijven wij wat we doen met jouw gegevens. Indien we gegevens delen met andere partijen verwijzen wij naar de privacy statements van de betreffende partijen. Het kan zijn dat onze arbodienst of verzekeraar een afwijkende wettelijke bewaartermijn hanteert.

Communicatie

Om onze arbeidsrelatie te onderhouden, je te informeren over je ontwikkelmogelijkheden en om overige wettelijke verplichtingen na te komen, verwerken wij waar nodig jouw persoonsgegevens.

Arbeidsovereenkomst en salaris

Omdat je voor ons werkt maken wij een personeelsdossier, met bijvoorbeeld een kopie van je paspoort. Dit doen we om contractuele afspraken met jou na te kunnen komen. Als wij dit wettelijk verplicht zijn, delen we deze gegevens met overheidsinstanties en uitvoeringsorganen. We hanteren een wettelijke bewaartermijn van 5 jaar na het einde van je dienstverband. 

Omdat je voor ons werkt, zijn wij contractueel verplicht je te verzekeren. We delen jouw persoonsgegevens met onze verzekeringsmaatschappij(en). We hanteren daarbij een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar na het einde van je dienstverband.

Om jouw pensioen te verzorgen zijn wij contractueel verplicht je persoonsgegevens te delen met onze pensioenuitvoerder. We hanteren daarbij een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar na het einde van je dienstverband.

Om eventuele subsidies en loonkostenvoordeel aan te vragen en te verantwoorden, gebruiken wij je persoonsgegevens. We delen deze gegevens met subsidieverstrekkers en eventueel derde partijen die ons helpen de subsidie te regelen. We bewaren de gegevens 7 jaar. Indien bijzondere persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de aanvraag mogen we dit enkel gebruiken na toestemming. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond en strafrechtelijk verleden.

Als je jezelf ziek meldt geven wij dit door aan onze arbodienst. Zelf slaan wij de minimale gegevens op die noodzakelijk zijn voor om contact met je te houden, de gemaakte afspraken, of er sprake is van een arbeidsongeval of een verkeersongeval met regresmogelijkheid en informatie over je herstel en eventuele noodzakelijke aanpassingen die wij van de arbodienst of bedrijfsarts teruggekoppeld krijgen. Deze gegevens bewaren we tot 7 jaar na uitdiensttreding.

Om jouw salaris uit te betalen verwerken wij jouw contact- en bankgegevens. We hanteren daarbij een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar vanuit de fiscale wetgeving.

Als je volgens je contract in aanmerking komt voor een bonusregeling, verwerken wij je persoonsgegevens om je uit te kunnen betalen. We hanteren een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar na het einde van je dienstverband.

Voor het afhandelen van zakelijke declaraties hebben wij je contact- en bankgegevens nodig en bewijsstukken van je declaratie. We hanteren een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar na het einde van je dienstverband.

Als beslag op je salaris wordt gelegd, zijn wij op grond van wet- en regelgeving verplicht om je persoonsgegevens te delen met deurwaarders en schuldeisers. Wij bewaren deze gegevens totdat het beslag ingetrokken is. 

Loopbaanontwikkeling en beoordeling

Om je ontwikkeling en functioneren binnen onze organisatie te volgen, leggen wij een personeelsdossier aan. Eventuele testen en assessments die je gemaakt hebt zijn hier onderdeel van zijn. Dit personeelsdossier bewaren we tot maximaal 2 jaar nadat je uit dienst treedt of voor zolang dit relevant is voor je huidige functioneren.

Dienstverlening

Als het voor de opdracht noodzakelijk is (officiële) documenten in bezit te hebben, zoals bijvoorbeeld een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) of Politie Toestemming (PT)Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), dan ondersteunen wij in het administratieve proces. Daarvoor is het noodzakelijk om persoonsgegevens van jou te verwerken. We hanteren een wettelijke bewaartermijn van 5 jaar.

Om onze facturen te kunnen verantwoorden naar onze opdrachtgevers en om te voldoen aan contractuele verplichtingen, houden wij een (uren)administratie bij. Wij gebruiken daarbij jouw persoonsgegevens. We hanteren een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Met behulp van analyses en rapportages verbeteren we continu onze dienstverlening. Wij rapporteren hierover naar opdrachtgevers. Het gebruik van persoonsgegevens vermijden we zoveel mogelijk. Soms zijn we genoodzaakt een beperkt aantal gegevens toch te gebruiken. Waar mogelijk voegen we gegevens dan samen en maken we ze anoniem, zodat je niet herkend kunt worden. De bewaartermijn van deze rapportages is 5 jaar.

Algemeen

Wij gebruiken diverse ICT-middelen, zoals e-mail, chatt-apps en sociale media om onderling en met jou te communiceren. Hier houden wij een geschiedenis van bij zolang dit relevant is voor opvolging, verantwoording en beveiliging. Wij maken hierbij gebruik van ISO gecertificeerde Nederlandse (cloud-)leveranciers. Bijvoorbeeld, je naam, contactgegevens en functie worden dan gedeeld. Eventueel ook de foto die je hebt geüpload.

Voor onze financiële administratie en voor de controle en goedkeuring van facturen, slaan wij relevante gegevens op. Deze bewaren we 7 jaar volgens wet- en regelgeving.

Voor het uitvoeren van interne controles, zoals audits, verwerken wij relevante gegevens van opdrachtgevers, werknemers en kandidaten. De bewaartermijn is 5 jaar nadat het audit rapport is opgeleverd.

Beveiliging en bescherming

Voor de veiligheid van onze werknemers, onze klanten en eigendommen beveiligen we onze gebouwen met camera’s. Deze camera’s zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij binnenkomst attenderen we je hierop.

Om onze systemen te beheren en te beveiligen maken we gebruik van beveiligingsmaatregelen. Zo krijg je een gebruikersnaam om je op onze systemen te kunnen identificeren. Gegevens over het gebruik slaan we maximaal 6 maanden op in log-bestanden. Mutaties in financieel relevante systemen slaan we 7 jaar op.

Voor juridische doeleinden kan het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk zijn.  Ten aanzien van juridische dossiers is het van belang relevante persoonsgegevens blijvend te kunnen gebruiken en te bewaren voor zover relevant.

Voor bepaalde verwerkingen vragen we vooraf jouw toestemming. Mocht je geen toestemming geven en/of bezwaar maken tegen deze verwerking, dan kan dit gevolgen hebben voor de dienstverlening die wij aan jou leveren.

In de afhandeling van claims is het noodzakelijk om de relevante persoonsdata te gebruiken en te bewaren voor zolang relevant zijn voor de casus. Voor overige juridische doeleinden kunnen wij ook persoonsgegevens gebruiken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van processen waarin volledige geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering) plaatsvindt.

Toestemming

Heb je (uitdrukkelijke) toestemming verleend om jouw gegevens te mogen verwerken? Dan heb je het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Let op: indien je je toestemming intrekt, blijven de eerdere verwerkingen van gegevens die we gedaan hebben met jouw toestemming rechtmatig.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van je vastgelegd hebben;

je persoonsgegevens aan te laten passen of te laten verwijderen;

een beperking aan te vragen op het verwerken van jouw persoonsgegevens;

ons te vragen jouw persoonsgegevens aan een andere partij over te dragen;

bezwaar te maken. Indien je bezwaar maakt tegen een verwerking van jouw persoonsgegevens die wij noodzakelijk achten om onze belangen te behartigen kan dit gevolgen hebben voor de wijze waarop wij onze dienstverlening uitvoeren;

bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing;

niet onderworpen te worden aan een besluit gebaseerd op enkel geautomatiseerde verwerking (waaronder profilering) waaraan voor jou rechtsgevolgen zijn verbonden of grote impact op jou heeft;

een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (of een andere toezichthoudende autoriteit) over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Cookieverklaring

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van permanente cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Google Analytics

In de gevallen dat wij de tool Google Analytics hebben geactiveerd, worden via onze website cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze tool is privacyvriendelijk ingesteld. Zo hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, wij laten de IP-adressen pseudonimiseren en hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Heb je een vraag of verzoek?

Als je je gegevens wilt wijzigen of verwijderen, wat je niet zelf kan doen, of als je een ander recht op het gebied van gegevensbescherming wilt uitoefenen of indien je andere vragen en/of klachten hebt kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, de Data Protection Officer-DPO. Wij behandelen jouw verzoek zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 30 dagen, na ontvangst van het verzoek.

E-mailadres: dpo@bm-jobs.nl

Postadres:   Lady Security

t.a.v. Data Protection Officer

Schipholweg 307

1171 PL Badhoevedorp

Datalek melden

Denk je dat je een zwakke plek in een van onze websites of systemen hebt gevonden? Of is er inbreuk gedaan op de beveiliging van persoonsgegevens? 

 

Neem dan contact op met de Data Protection Officer via e-mail: dpo@BM-Jobs.nl

 

Wij verzoeken je in zo’n geval vriendelijk en dringend deze informatie niet verder te verspreiden en er mede zorg voor te dragen dat de impact voor betrokkenen zo klein mogelijk blijft. 

Over deze privacy- en cookieverklaring

Wij kunnen deze privacy- en cookieverklaring wijzigen, bijvoorbeeld wanneer we meer of andere persoonsgegevens van jou gaan verwerken, of wanneer we daartoe verplicht zijn op grond van privacy wet- en regelgeving. Wij adviseren je om regelmatig kennis te nemen van wijzigingen. Eerdere versies van het privacy statement kun je altijd opvragen.

Deze informatie is voor het laatst bijgewerkt in juni 2023.